Financiële Verantwoording 2019

Balans per 31 december 2018 (in euro’s na resultaatbestemming)

Activa 
liquide middelen€ 318
Totaal€ 318

 
Passiva 
algemene reserve 2.018 - 1.700 = € 318
Totaal € 318

Staat van baten en lasten over 2018

Baten 
giften en bijdragen€ 45.000
werkzaamheden ATM € 5.250
opbrengsten Darwins cijferslot € 800
Totaal€ 51.050

 
Lasten 
ISPT LNV project ATM € 30.250
Kunstmanifestatie Wonderland € 7.500
Jongeren in de Beek€ 10.000
Groentekar € 5.000
Totaal € 52.750
  
Resultaat, - ten laste van de algemene reserve- 1.700

Namens de stichting Sanegeest, F.W. Saris (voorzitter)