Financiële Verantwoording 2017

Balans per 31 december 2017 (in euro’s na resultaatbestemming)

Activa 
liquide middelen€ 1.875
Totaal€ 1.875

 
Passiva 
algemene reserve € 1.875
Totaal € 1.875

Staat van baten en lasten over 2017

Baten 
giften en bijdragen€ 45.000
Totaal€ 45.000

 
Lasten 
Nederlands Zang Theater: Wateropera € 20.000
Quintel Intelligence: CO2 Recycling en Energietransitie € 15.125
Voedsel Collectief De Beek: keuken € 8.000
Totaal € 43.125
  
Resultaat € 1.875
  
mutatie Algemene Reserve +€ 1.875