Financiële Verantwoording 2018

Balans per 31 december 2018 (in euro’s na resultaatbestemming)

Activa 
liquide middelen€ 2.018
Totaal€ 2.018

 
Passiva 
algemene reserve 1.875 + 143 = € 2.018
Totaal € 2.018

Staat van baten en lasten over 2018

Baten 
giften en bijdragen€ 45.000
opbrengsten Darwins cijferslot € 2.258
Totaal€ 47.258

 
Lasten 
Quintel: CO2 Recycling & Climate neutral aviation  € 21.145
Darwins cijferslot € 15.970
Kunstmanifestatie Wonderland€ 5.000
Jongeren in de Beek € 5.000
Totaal € 47.115
  
Resultaat € 143
  
mutatie Algemene Reserve +€ 143