Financiële Verantwoording 2017

Balans per 31 december 2017 (in euro’s na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten over 2017