Financiële Verantwoording 2018

Balans per 31 december 2018 (in euro’s na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten over 2018